Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

NEDEN SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER OKUMALIYIM?

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin okurken alacakları genel derslerden bahseder misiniz?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okuyacak öğrenciler sosyal bilimlerin tamamında farklı dersler alırlar. Hukuk, ekonomi, tarih, edebiyat, sosyoloji gibi bölümlerden seçmeli ve zorunlu dersler müfredatımızda mevcuttur. Bu gibi tamamlayıcı derslerin yanı sıra, bölümün kendi dersleri ile de Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinin farklı yönlerinde çalışmalar yaparlar. Birkaç başlık saymak gerekirse: Diplomasi Tarihi, Siyaset Felsefesi, Karşılaştırmalı Siyaset, Bölgesel Analizler (Orta Doğu, Avrupa Birliği vs.), Etnik ve Mezhepsel Çatışma, Terörizm ve Radikalleşme, Türk Dış Politikası, Türk Siyasal Hayatı, Siyasal İktisat, Uluslararası İlişkiler Teorileri.

Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları çok farklı iş sektörlerinde istihdam edilebilir. En temel 5 alanı şu şekilde sayabiliriz:

Kamuda İstihdam: Bölüm mezunları başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, neredeyse tüm bakanlık ve devlet birimlerinde (İçişleri, Ekonomi, Milli İstihbarat Teşkilatı vb.) görev alabilirler. Dışişleri kariyeri seçen mezunlarımız, konsolosluk, büyükelçilik gibi vazifelerde bulunabilirler. Bunun yansıra kaymakam, vali ve idari hâkim olabilirler.

Özel Sektörde İstihdam: Bölüm mezunları gerek bildikleri yabancı diller sebebiyle, gerekse de uluslararası ilişkilere hâkim oldukları için özel sektörde, özellikle de dış ticaret ile uğraşan şirketlerde görev alabilirler.

Medya Kariyeri: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunları yazılı ve görsel basında da sıklıkla istihdam edilirler. Gazete, televizyon ve dergilerin dış haberler servislerinde, aldıkları uluslararası ilişkiler eğitimine uygun olarak çalışırlar.

Akademik Kariyer: Uzun vadede üniversitede kalıp ilmi çalışma yapmak isteyen mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilir, böylece üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Siyaset Bilimi alanı sosyal bilimlerin en köklü disiplinlerinden olduğu için mezunlarımız farklı disiplin ve çalışma alanlarında da akademik çalışmalarına devam edebilirler.

Düşünce ve Araştırma Kuruluşları (Think-Tank ve STK’lar): Aktif ve güncel siyaset ile daha yakında ilgilenmek isteyen mezunlarımız, iç ve dış politika üzerinde çalışmalar yapan düşünce kuruluşlarında çalışabilir, devlette karar alma makamında bulunan görevlileri bilgilendirme ve yönlendirme vazifesini gerçekleştirebilirler.

Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü okuyacak öğrencilerin öncelikle okumayı, sorgulamayı ve araştırmayı seven kimseler olması gerekmektedir. Sosyal bilimlerin, fen bilimlerindeki gibi laboratuvarları, deney tüpleri yoktur. Onlar için çalışma nesnesi kavramlar, teorileri, kitaplar ve makalelerdir. Dolayısıyla, iyi bir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler talebesi olmak okumayı sevmeye ve sorgulayıcı bir yaklaşıma sahip olmaya bağlıdır.

Buna ek olarak, öğrencilerin en geniş anlamıyla siyasete ilgi duyuyor olması gerekmektedir. Siyasi tartışmaları takip etmeyi seven, siyaset hakkında teorik ve pratik sorular soran, çözüm üretmekten hoşlanan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında başarılı olabilirler. Yönetim sistemimiz ne olmalı, iktidar meşruiyetini nereden alır, dış politikamız hangi yönde ilerlemelidir, terör örgütleri ile mücadelede nasıl bir yol takip edilmelidir, seçim sistemi nasıl revize edilmelidir gibi sorulara meraklı öğrenciler bu bölümü severek okuyabilirler.

Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplini ilgilendiği konular itibarıyla günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz uzmanları yetiştirmeyi hedefler. Uluslararası sitemde meydana gelen çatışmalar, savaşlar, insani krizler gibi olayları bilmek ve analiz edebilmek bu gibi hadiselerin çözümü için ön şarttır. Dolayısıyla uluslararası krizlerin sayısının her geçen gün arttığı bir dünyada, bu hadiseler hakkında sağlıklı analiz yapabilecek bireylere dünyanın çok ihtiyacı var. Daha özelde ise Türkiye’nin, gerek içlerdeki terör vb. sorunları sebebiyle gerekse de çevre coğrafyalarımızda yaşanan savaşlar, göçler gibi problemler sebebiyle iyi yetişmiş Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanlarını çok ihtiyacı vardır. Bu gibi problemlere bu topraklarda yaşayan insanların perspektifiyle, onların menfaatlerini önceleyen çözüm önerileri sunmak isteyen kimseler için Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, dünya trendlerini yakından takip eden kamu yetkililerin ihtiyaç duyacağı birikim bu disiplin sayesinde elde edilebilmektedir.

BU BÖLÜMÜ NEDEN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ’NDE OKUMALIYIM?

Çap, yan dal, bölümler arası yatay geçiş gibi imkânlarınız nelerdir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüz, (üniversite mevzuatının belirlediği şekliyle) öğrencilerin tüm bölümlerle çift anadal veya yandal yapmasına izin vermektedir. Yeterli şartları sağlayan tüm öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde üniversitenin diğer bölümleriyle çift anadal yapabilirler. Aynı şekilde farklı bölümlerden öğrenciler bölümümüze çift anadal veya yandan başvurusunda bulunabilirler.

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

Bölümümüz %100 İngilizce eğitim vermektedir. Özellikle Uluslararası İlişkiler alanında hâkim dil olan İngilizceyi bölüm öğrencilerinin çok iyi şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

Bölüm hocalarının öğrencilerle birebir ilgilenmesi bölümümüzün temel prensiplerinden biridir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümümüz lisans eğitimine 10’u Türk, 5’i uluslararası olmak üzere sadece 15 öğrenci almaktadır. Hal-i hazırda bölümümüzde 6 hocamız mevcuttur ve bu sayı yakın gelecekte artacaktır. Her bir hocanın danışmalığında en fazla 3 öğrenci olacaktır. Bu oran uluslararası standartların çok üstünde bir orandır. Öğrenci sayımızı az tutmamızın en temel sebebi, hoca-talebe ilişkisinin yakın olmasını, ve birebir öğretim ve danışmanlığın azami ölçülerde olmasını istememizden kaynaklanmaktadır.

Bütün hocalarımız bölümdeki her bir öğrenciyi yakından tanıyıp akademik gelişimine öğrencinin ilgi alanları doğrulusunda destek vermeyi hedeflemektedir. Derslerde öğrencilerin tartışmaya katılmaları, hocaları ile görüşüp tavsiye ve danışmanlık almaları bölümün ana hedeflerindendir.

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencileri daha lisans eğitimleri aşamasında pratikle etkileşim içerisinde olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz bölüm hocalarının araştırma projelerinde asistanlık yaparak bilimsel araştırma süreçlerini yakında görebilecekler. Aynı şekilde farklı düşünce kuruluşlarında ve kamu kurumlarında staj yapmaları teşvik edilmektedir.

Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Hayır. Bizim bölüm için uygun bir soru değil.

Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

Henüz başlamamakla birlikte hazırlık aşamasında olan bir projemiz bulunmaktadır. Türkiye’de siyasi ve toplumsal değerler üzerine uzun soluklu bir çalışmaya başlanmış durumdadır. Orta Doğu’da Radikalleşme ve Siyasal Şiddet başlığını taşımaktadır. Bölgedeki artan terör hadiseleri ile alakalı olarak özellikle genç nüfusta görülen “radikalleşme” olgusu projenin ana konusudur. Çatışma Analizleri ve Çözümleri ise bölümümüzün önemli araştırma odağıdır. Bu konuda Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Merkezimiz (ÇABAM) faaliyete geçmiş durumdadır.

İbn Haldun Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli bölüm programınıza nasıl yansımıştır?

Bölümümüzün önemsediği bir diğer şey de siyaset bilimi disiplinine Avrupa-merkezci olmayan yaklaşımlardır. Bu doğrultuda, dünya tarihinin farklı siyasi tecrübelerini mukayeseli bir şekilde ele alabilmek için bu tecrübeleri akademik tartışmaların içine dâhil etmeyi hedeflemektedir.

Müfredatımız “mukayeseli eğitim” felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinini Batı-merkezli tek bir perspektiften veren kurumların aksine İbn Haldun Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü farklı medeniyet havzalarının Siyaset Bilimine yaptıkları katkıları, farklılıkları ve imkânları müfredatının içine yerleştirmeyi hedef edinmiştir. Mesela siyaset felsefesi alanında Batılı düşünürler olan Machievelli, Hobbes, Locke gibi filozofların yanı sıra Çin, Hind, ve İslam Medeniyeti gibi farklı kültürel havzaların ürettiği birikim üzerine de eğilinmekte, İbn Haldun, Farabi, Gazzali, Sun Tzu gibi isimler de öğrencilere öğretilmektedir. Bu noktada Osmanlı siyaset geleneği de özel bir yere sahiptir. Benzer şekilde Batı dışı Uluslararası İlişkiler Kuramları da ana akım teorilerle mukayeseli olarak verilmektedir.

Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü olarak, eğitim ve araştırmada geleneksel bilimsel disiplin duvarlarını aşmayı önemsiyoruz. Bölümümüzün esnek ders programı, iyi bir Siyaset Bilimi eğitimin yanı sıra, öğrencilerimize, tarih, sosyoloji, bölge çalışmaları vb. diğer ilgi alanlarında da uzmanlaşma imkânı vermektedir.

Müfredatımızın ayrıcalıklı taraflarını birkaç maddede şu şekilde özetleyebiliriz:

Çok ders yerine yoğun içerikli ders: Bölümümüz, öğrencilere bir dönemde çok fazla sayıda ders vermenin yerine sayıca az ama içerik açısında doyurucu ve yoğun dersler vermeyi bir prensip olarak belirlemiştir. Öğrencilerin mükerrer derslerle meşgul olmamaları için yoğun bir müfredat çalışması yapıldı. Böylece öğrencinin ders dışı vakti daha fazla olacak ve ilgi alanları doğrultusunda araştırma yapmaya, aldığı derslere yönelik yoğun okumalar yapmaya imkân bulacaktır.

Klasik konferans yerine mesele-temelli eğitim: Bölümümüzdeki dersler, klasik usul olan bir hocanın derse gelip bir buçuk saat boyunca ders anlatması ve öğrencinin sadece dinleyici pozisyonunda kalması yerine mesele temelli eğitim metodu ile verilmektedir. Bu metotta hoca daha çok bir moderatör gibi hareket ederek derse katılan öğrencilerin bir meseleyi tartışarak öğrenmesini sağlar.

Akademik Araştırma ve Yazma Odağı: Öğrencilerimiz lisans eğitimi esnasında bir akademik araştırmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğrenirler ve ortaya çıkan ürünleri farklı mecralarda sunarlar. Eğitim prensiplerimizden biri de öğrencilere yazma becerisini iyi bir şekilde kazandırmaktır. Dolayısıyla birçok ders klasik sınav yoluyla değil, dönem sonu öğrencinin yazdığı makaleler yoluyla değerlendirilir. Çok şey bilen ama bildiklerini ifade edemeyen öğrenciler yerine, üniversitede edindiği birikimi farklı mecralarda iyi bir şekilde sunabilen öğrenciler yetiştirme hedefindeyiz.

Teori ve Metot Vurgusu: Müfredatımızın bir diğer ayırt edici yanı da teori ve metot vurgusudur. Öğrencilerimize, başkalarının ürettiği olabildiğince çok malumat yüklemek yerine bilimsel bilgiyi nasıl üreteceklerini öğretmek temel hedefimizdir. Balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek yani. Bu da sağlam bir teorik perspektif ve metodolojik kazanım ile mümkündür. Dolayısıyla müfredatımızda Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının temel teorileri ve genel olarak sosyal bilimlerde bilgi üretmenin mevcut tüm metotları öğrencilere verilmektedir.

Esnek Ders Programı: Bölümümüzün ders programı özellikle 3. ve 4. sınıflarda birçok seçmeli ders imkânı sunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz kendi ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler aracılığıyla programlarını şekillendirebilecekleridir. Mesela Orta Doğu siyasetine ilgi duyan bir talebe bu alana yönelik dersler seçebilecekken, siyaset felsefesi üzerinden derinleşmek isteyen bir başkası buna uygun dersler alabilecektir. Buna ek olarak sosyoloji, tarih, iktisat gibi farklı bölümlerden de seçmeli dersler alınabilmektedir.

Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?

İbn Haldun Üniversitesi bir “araştırma” üniversitesidir. Bunun temel manası üniversite sadece bir bilgi aktarı içeren kurum olarak görülmemekte, bilgi üretmeyi temel hedef olarak görmektedir. Üniversitemiz bugüne kadar üretilmiş bilgi birikimini bir “yüksek lise” mantığı ile öğrencilere aktarmak gayesiyle kurulmuş değildir. Asıl hedefimiz uluslararası standartlarda bilgi üreten, yayınlar yapan bir kurum olmaktır. Bu hedefin en somut göstergelerinden biri öğrencilerimizin lisans ve lisansüstü sayılarının oranıdır. Üniversitemizdeki öğrencilerimizin sadece %25’i lisans öğrencisi olacak iken, geri kalan %75 yüksek lisans ve doktora talebeleri olacaktır. Böyle bir oran üniversiteye akademik üretim noktasında yüksek bir dinamizm kazandıracaktır. Daha lisans eğitimi esnasında böyle bir atmosferde okumanın, öğrencilerimize uzun vadede istifade edebilecekleri çok değerli akademik katkıları olacaktır.

Lisans öğrencilerimiz bölümümüz hocalarınca yürütülen farklı bilimsel projelerde görev almak suretiyle araştırma süreçlerinin mutfağına daha erken yıllardan itibaren dâhil olabilecekler. Böylece teorik düzlemde edindikleri bilgileri pratikte gerçek bir araştırmada nasıl kullanacaklarını yakinen öğrenebilecekler. Öğrencilerimizi araştırmalarımızda partnerler olarak görmekteyiz ve onların çalışmalarımıza katkı yapmalarının araştırma formasyonları açısından en kritik katkı olduğunu düşünmekteyiz.

Ayrıca bölümümüz bünyesinde kurulan Çatışma Analizleri ve Barış Araştırmaları Merkezi (ÇABAM) çatışma analizler ve çözümleri alanında Türkiye ve çevre coğrafyalara odaklanan bir araştırma merkezidir. Bu merkez bünyesinde yapılacak çalışmalara öğrencilerimiz de katkı sunacaklar ve araştırma ekiplerinin parçası olabilecekler.