İktisat Lisans Programı

NEDEN İKTİSAT BÖLÜMÜ’NDE OKUMALIYIM?

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin okurken alacakları genel derslerden bahseder misiniz?

Program kapsamında 8 yarıyıl boyunca öğrencilere iktisat, matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında yeterli bir altyapı sağlayan zorunlu derslerle birlikte işletme, sosyoloji, tarih, hukuk ve siyaset bilimi gibi alanlardan geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Programın ilk yılı Sosyal Bilimler alanında gerekli donanımı sağlamayı hedeflerken, geriye kalan dönemler öğrencilerimizin kariyer hedefleri doğrultusunda farklı iktisadi alt dallara ve sektörlere yönelmesine dair kurgulanmıştır.

Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?

İktisat Bölümümüz, başta Türkiye ve çevre ülkeler olmak üzere küresel ekonomilerin işleyişlerini anlayan, iktisadi teorileri yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip ve uygulamaya dönük pratik çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen İktisat Lisans Programına dâhil olan öğrenciler, aktif öğrenme süreçlerinde edindikleri perspektif ve birikim ile iktisat alanındaki olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar. Programımızdaki öğrenciler çalışacakları alanlarda küresel düzeyde bir yeterlilik ile mezun olurken, programda edindikleri farkındalık seviyeleri sayesinde rakiplerinden bir adım önde iş hayatına başlarlar.

Program mezunları “İktisatçı” unvanı alarak mezun olurlar. Mezunlarımız, enerji sektöründe elektrik ve doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinden, bir hastanenin optimal kapasitesinin belirlenmesine, bir firmanın ihracat Pazar süreçlerinin yönetiminden, bir bankanın hazine işlemlerinin yönetimine; üretim ve satışın olduğu her firma ve sektörde istihdam edilebilirler. Aldıkları iktisat eğitimini girişimci bir ruhla birleştirecek mezunlarımız, kendi iş projelerini de hayata geçirebileceklerdir. İktisat Bölümü mezunları ayrıca, Merkez Bankası ve Hazine gibi kamu kurumlarında çalışma olanaklarına sahip olacakları gibi, yüksek lisans ve daha sonra doktora eğitimine yönelerek akademik kariyer de yapabilmektedir. İzlenecek öğretim programının uluslararası standartlarda olması sayesinde, öğrenciler yurt dışında lisans ve lisansüstü eğitime devam edebilir veya uluslararası kuruluşlarda staj yapma ve çalışma fırsatı edinebilirler.

Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Analitik düşünce yeteneğine sahip olduğunu düşünen, insan ihtiyaçlarının giderilmesinden mutluluk duyan, siyasal ve beşeri meselelerin iktisadi boyutuyla ilgilenmek isteyen, teknolojik gelişmelerin iktisadi hayat üzerindeki yansımalarıyla ilgilenen her kişi iktisat bölümünde okuyabilir.

Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Günümüz dünyasında, hızla büyüyen teknoloji ve uluslararası ticaret ile birlikte ekonomik kavramları derinlemesine analiz etmenin ve bunun neticesinde uygulamaya dönük yeni çözümler geliştirmenin önemi giderek artmaktadır. Özellikle iktisadi dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve finansal krizlerin arkasında yatan nedenleri inceleyebilmek adına iktisat biliminin ve iktisatçıların gerek teorik olarak gerekse uygulama yönünden araştırma faaliyetleri hızla genişlemektedir. Bu sebeple, hem akademik alanda hem de piyasalarda iktisat biliminin analitik yaklaşımını edinmiş, yerel ve küresel ekonomik sorunları anlayarak somut öneriler geliştirebilen ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunabilecek iktisatçılara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

NEDEN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ’NDE BU BÖLÜMÜ OKUMALIYIM?

Çap, yan dal, bölümler arası yatay geçiş gibi imkanlarınız nelerdir?

Bölümümüz, üniversitemizin diğer tüm bölümleri ile çap, yan dal ve yatay geçiş yapabilme imkânı tanımaktadır. Disiplinler arası bir özelliğe sahip olması dolayısıyla iktisat bölümümüz, öğrencilerimizin çap veya yan dal yapmasını teşvik etmekte ve bu çerçevede her türlü desteği sağlamaktadır.

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

İktisat bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, İktisat bölümümüz her yıl 10 yerli 5 yabancı öğrenci kabul etmektedir. Sınırlı tutulan bu kontenjan neticesinde, bölümümüzdeki akademisyenlerin öğrencileri yakından tanıması ve onlarla birebir iletişim kurmasını sağlamaktadır. Bölümümüzdeki öğrencilerin performansları yakından takip edilebilmekte ve böylece kendilerinin gelişim alanlarına dair sürekli bir bilgilendirme mekanizması işletilmektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ilerideki kariyer aşamalarına dair öğrenci bazlı ve özel bir yönlendirme politikası izlenmektedir.

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

İşletme bölümü olarak, başta akademisyenlerimizin olmak üzere ilgili programlarımızın, araştırma merkezlerimizin ve üniversitemizin sahip olduğu hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantılar ve işbirlikleri vasıtası ile öğrencilerimizin çok boyutlu bir ağın parçası haline gelebilmelerini ve bu ağın sunacağı çeşitli imkânlardan istifade edebilmelerini amaçlamaktayız. Bu imkânlardan ilki olarak, öğrencilerimize mezun olmadan önce ilgi, alaka ve donanımlarına göre farklı kurum ve kuruluşlarda staj yapabilme olanağı sağlamaktayız. Öğrencilerimiz ayrıca, üniversitemiz bünyesindeki araştırma merkezlerinde de çeşitli görevler almakta ve bu sayede teorik bilgi kazanmanın yanı sıra uygulamaya dönük araştırma süreçlerinde de deneyim kazanmış olmaktadır.

Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Bölümümüzde formasyon eğitimi verilmemektedir.

Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

Bölümümüzde görev alan akademisyenlerimiz başta Kalkınma, Uluslararası İktisat, Endüstriyel Organizasyon, Uygulamalı Oyun Teorisi, İslam İktisadı, Davranışsal İktisat, Sermaye Piyasaları, İktisat Tarihi ve Gayrimenkul Ekonomisi gibi alanlarda yürütmekte oldukları ulusal ve uluslararası birçok proje bulunmaktadır.  Ayrıca özel sektör kuruluşlarından, yerel yönetimlerden ve STK’lardan oluşan paydaşlarımızla birlikte eğitim, danışmalık ve ürün geliştirme konularını kapsayan ortak projeler geliştirilmektedir.

İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli bölüm programınıza nasıl yansımıştır?

Günümüzde uygulanan hali ile İktisat bilimi, gerek teorik yapısı gerekse uygulama alanlarında çoğunlukla batı kültürüne dayalı modellere dayanmaktadır. Fakat bu modeller, başta İktisadi ve Finansal krizler olmak üzere günümüzdeki birçok hadiseyi ve olguyu yeterince açıklayamamakta ve yoğun kitleleri etkileyen küresel sorunlara çözüm önerileri sunamamaktadır.

Bizler, İktisat bölümü olarak, batı ekseninde ortaya çıkmış ve doğrultuda şekillenmiş günümüz İktisat teorilerini ve uygulamalarını eleştirel bir şekilde öğrencilerimize sunmayı amaçlamaktayız. Bu çerçevede, İktisat bölümü müfredatımızı oluştururken İbn Haldun’un iktisadi teorileri ve bakış açıları başta olmak üzere batı haricindeki kaynaklardan da istifade etme misyonumuzu ön plana çıkarmaktayız. Karşılaştırmalı bir şekilde geliştirdiğimiz eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin küresel ölçekteki sorunlara farklı perspektiflerden bakabilme ve böylece günümüzdeki iktisat bölümlerine kıyasla daha başarılı çözümler sunabilme yeteneği kazandırmaktayız.

Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?

Uygulamalı eğitim yöntemi, karşılaştırmalı bakış açısı, sınava dayalı değil, araştırmaya odaklı performans ölçümü öğrencilerin ilgi, alaka ve donanımlarına göre uygun branşlara ve sektörlere yönlendirme.

Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?

Araştırma kültürüne dayalı bir İktisatçı olarak mezun olabilme, merkezlerde görev alarak aktif öğrenme sürecinin bir parçası olabilme, çok boyutlu bir akademik ağın bir parçası haline gelebilme, yüksek lisans ve doktora programlarına avantajlı bir konumda başlayabilme…